Poisson Distribution Probabilities

poisson probabilities